Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

7256 Sayılı Kanun Sonrası Güncel SGK Teşvikleri

17 Kasım 2020 tarihinde 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanan “7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”unda yer alan hükümler ışığında güncel teşvikler aşağıdaki gibi olacaktır.

7256 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİ – HIZLI İŞE DÖNÜŞ TEŞVİKİ

“İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu Kanun kapsamında işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az on iki ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için Kurumca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.” Hükmü gereği;

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.

7256 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİ -İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ -YENİ

“4447 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir. 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

 a) Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar.

 b) İşe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir.

     Bu madde uyarınca destekten yararlananlar, geçici 28 inci maddede düzenlenen destekten

   yararlanamaz.” Hükmü gereği;

İşsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde;

 • Bu sigortalılar için işverenlere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15 destek verilmesi,
 • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,
 • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek verilmesi düzenlenmiştir.

7256 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİ- ARTI İSTİHDAM ETŞVİKİ-YENİ

“4447 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir. 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren(01.12.2020) işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geçici 27 nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.

 Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir.” Hükmü gereği;

İşverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek sağlanması düzenlenmektedir.

Bu destek kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi sonrası işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL ; ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi düzenlenmektedir.

6111 ve 7103 sayılı SGK Teşvikleri Hakkında Genel Bilgilendirme

Tüm sektörlerde rekabetin çok yoğun yaşandığı ve dolayısıyla gelir pastasındaki dilimin giderek azaldığı bir dönemde, şirketlerimiz kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için çaba sarf etmekte, yeni yol ve yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Bilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetine de ayrıca katlanmaktadırlar.

Bilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetine de ayrıca katlanmaktadırlar.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki %20,5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile %15,5 olarak ödemektedirler. 6111 SGK teşviki ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın kalan %15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkân vermektedir. 7103 sayılı Kanun kapsamında uygulanan SGK teşvikinde ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın SGK primi işçi ve işveren paylarının tamamının (Brüt ücretin yüzde 37,5 inin) 12 şer aylık dönemler itibariyle işsizlik fonundan karşılanmasına imkân vererek bütçenize çok ciddi katkılar sağlamaktadır.

Ayrıca, 7103 ve 6111 sayılı kanunlar teşvik kapsamındaki çalışanlarınızın iki ayrı kanundan aynı anda faydalandığı durumlarda, SGK prim teşvik tutarlarından avantajlı olanı tercih edilerek en yüksek tutarda faydalanmayı sağlamakta ve SGK prim maliyetlerinizi daha da azaltmaktayız.

1-) 6111 Sayılı SGK Teşvikinin Amacı:

 • Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
 • Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
 • Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmek,
 • Kalite ve etkinliğini artırmak

amacıyla, 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde ile yeniden düzenlenmiştir.

6111 Sayılı SGK Teşvikinin Süresi:

4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5’lik indirimden kalan kısmın tamamının Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik kanunu 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu kanun uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

31.12.2020 tarihinde bitecek olan genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik 6111 Sayılı Teşvik Kanunu süresi 31.12.2023 tarihine kadar 3 yıl daha uzatma yetkisi verilmiştir Cumhur başkanına verilmiştir. 2 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik 6111 Sayılı Teşvik Kanunu 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kimler Faydalanabilir:

 • SGK ödemeleri düzenlicezası olmayanveya borcunu yapılandırmış özel sektör işyeri olması,
 • Son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam etme,
 • İlgili Personelin daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamışolması,
 • 01.03.2011-31.12.2022 tarihleri arasında işe alınmış ve son 6 aydır işsiz olması,

kesin kriterlerdir.

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 18 yaşından büyük kadınlar faydalanabilir. Eğer İşkur’a kayıtlı işsiz ise erkeklerdeki yaş kriteri ortadan kalkmaktadır.

Bunun haricinde MYK BelgesiÖn-Lisans/Lisans DiplomasıİŞKUR KaydıİŞKUR İşgücü yetiştirme kursu gibi durumlar teşvikten faydalanma süresini belirleyici ve/veya artırıcı unsurlardır.

6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan hususlar:

 • 6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan en önemli husus asgari ücretin 7,5 katına kadar olan brüt ücretler için de uygulanabilmesidir.
 • Başka bir ifadeyle, örneğin, aylık brüt ücreti 26.831,25 TL (2021 yılı) olan bir sigortalının SGK işveren hissesi payı üzerinden hak edilen teşvik tutarı diğer teşviklerde asgari ücret esas alınarak hesaplanırken (Yani, 2021 yılı Brüt asgari ücret olan 3.577,50 TL üzerinden sadece 733,39 TL teşvik desteği hesaplanırken)
 • 6111 teşvik uygulamasında 26.831,25 TL baz alınarak uygulanmakta (Yani, 26.831,25 TL üzerinden toplam 5.500,40 TL gibi çok avantajlı bir teşvik desteği sağlanmaktadır) ve firmalara önemli avantaj sağlamaktadır.
 • Ayrıca, meslek/sektör sınırlaması, coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı sınırlaması gibi kısıtlamaları da bulunmamaktadır.

2-) 7103 Sayılı SGK Teşvikinin Amacı:

  • Kadınların, gençlerin ve engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
  • Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
  • Kalite ve etkinliğini artırmak

  amacıyla 28.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7103 Sayılı Torba Kanunun 42.maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 19. madde ile düzenlenmiştir.

7103 Sayılı SGK Teşvikinin Süresi:

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi gereği yapılan düzenlemeye göre ve 2 Aralık 2020 Cumhurbaşkanı kararı ile 31.12.2022 tarihine kadar  ilave istihdam sağlayan işverenlerin;

 • işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;
 • işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanır.

Yararlanma Şartları:

Sigortalı yönünden;

 • 01/01/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde toplam 10 günden fazla kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalıların işe alındığı yıldan bir Önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Söz konusu 7103 sayılı Torba Kanun Tasarısının 42 inci maddesine (4447 sayılı Kanunun Geçici 19. maddesi) göre;

  • İmalat ve Bilişim sektörleri dışında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren firma çalışanları için 2021 yılı Brüt asgari ücret 3577,50 TL üzerinden 1.341,56 TL (Brüt asgari ücretin yüzde 37,5i) teşvik desteği sağlanmaktadır. Buna ilave olarak verilecek Muhtasar gelir vergisi beyannamesi ile yaklaşık 187,82 TL ilave Gelir ve Damga vergisi indirimi sağlanabilecektir. Yani şartları taşıyan bir çalışan için yaklaşık 1.529,38 TL indirim söz konusu olacaktır.
  • İmalat ve Bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firma çalışanları için uygulanacak teşvik tutarı üst sınırı 2020 yılı Brüt asgari ücret olan 3577,50 TL olarak uygulanacaktır. Yani belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Brüt ücreti 9.540,00 TL ve üzeri olan çalışanları için 3577,50 TL (Brüt asgari ücret kadar) teşvik desteği sağlanacak olup, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara çok ciddi indirim imkânları sunulacaktır. Buna ilave olarak verilecek Muhtasar gelir vergisi beyannamesi ile yaklaşık 187,82 TL ilave Gelir ve Damga vergisi indirimi sağlanabilecektir. Yani şartları taşıyan bir çalışan için yaklaşık 3.765,32 TL indirim söz konusu olacaktır.
  • Yeni uygulama ile birlikte 01/01/2018-31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan bir çalışan kanunda yer alan diğer şartları taşıması halinde Aralık 2020 dönemini aşmamak üzere 12 ay boyunca, 18-25 yaş arasında yer alan genç çalışanlar, engelli çalışanlar ve kadın çalışanlar 12 ay yerine 18 ay boyunca söz konusu teşvikten faydalanacaktır.
  • Coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı sınırlaması gibi kısıtlamaları da bulunmamaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarda bile en fazla asgari ücret seviyesinde SGK prim teşviklerinden fayda sağlandığı dikkate alındığında 6111 sayılı Kanun ile 7103 sayılı Kanun kapsamındaki teşvik uygulamalarının işverenlere sağladığı fayda çok daha net görülebilmektedir.

7103 Sayılı Kanun'un 70inci maddesine göre;

27 Mart 2018 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 70.maddesi (5510 sayılı Kanunun Ek.madde 17) ile Geçmiş Dönemlere ilişkin olarak tespit edilen Geçmiş Dönem SGK Teşvik Destek ve İndirimlerine ilişkin yenilikler:

 • SGK tarafından ilgili kanunlarla sağlanan teşvik destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanmamış işverenler tarafından en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma ve değişiklik yapma imkânı getirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Söz konusu iade tutarlarının, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenmesi planlanmaktadır.
 • İade tutarlarına ilişkin ödeme, öncelikle 5510 sayılı Kanun kapsamında muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dahil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacaktır.

Infocus Danışmanlık, tecrübeli ve uzman kadrosuyla Vergi Denetimi, İş Hukuku, Mali-Hukuki Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yukarıda belirtilen uygulamalar kapsamında SGK Teşvik Danışmanlığı hizmeti sunan bir Danışmanlık Firmasıdır. Infocus Danışmanlık, firmaları söz konusu teşvik uygulamalarının ortaya çıkardığı karmaşık hukuki mevzuattan kurtarmakla birlikte, maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak teşviklerden ne ölçüde faydalandığının kontrolünü ücretsiz olarak yapmakta ve uzman kadrosunun özverili çalışmasıyla analiz sonuçlarını sizlerle paylaşmaktadır.

Geliştirdiğimiz yazılım aracılığıyla yapacağımız ön çalışma neticesinde teşvik uygulamasının başladığı 2011 yılından cari döneme kadar yararlanılmamış SGK Teşvik Destek ve İndirimlerine ilişkin iade tutarlarınızı ve 31.12.2022 tarihine kadar SGK prim teşviklerinden ne miktarda faydalanabileceğinizi hızlı, güvenilir, tam ve doğru bir şekilde raporlandırmaktayız.

Sizlerde söz konusu mevzuat karmaşıklığından dolayı teşviklerden yeteri kadar faydalanamıyorsanız bizlerle iletişime geçerek maksimum faydalanma seviyesine erişebilir, dönemsel bütçe rakamlarınıza yük olan gizli SGK prim maliyetlerinizi azaltarak bütçe dengenize katkı sağlayabilir ve çalışanlarınıza yönelik yatırım kararlarınızı yönlendirebilirsiniz.

Bu sayede İnsan Kaynakları ve Muhasebe-Finans Departmanlarınıza destek sağlayarak çalışanlarınıza yönelik maliyetlerinizi birlikte azaltabiliriz.

5 Puanlık İndirim

5 puanlık indirim; prim borçlarını düzenli olarak ödeyen özel sektör işverenlerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları işveren hissesinde 5 puanlık indirim sağlayan, sigorta primi teşvik uygulamasıdır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri,
 • Primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,
 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Yurtdışına Götürülen Sigortalılara İlişkin Teşvik

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvik, 1/6/2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • Primlerini yasal ödeme süresi içerisinde ödemeleri,
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gereği Uygulanan Prim Teşviki (01.01.2012 tarihinden önce yatırım teşvik belgesi alanlar için)

16/7/2009 tarihli, 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece karşılanmaktadır. Bu teşvik, 18/8/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,
 • E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Gereği Uygulanan Prim Teşviki (01.01.2012 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesi alanlar için)

19/6/2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu teşvik, 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin,

 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,
 • E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

4447 Sayılı Kanun – Geçici 10. Madde (6111 Sayılı Kanun Teşviki)

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Yararlanma Şartları

Sigortalının;

 • 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Fiilen çalışması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İşverenin;

 • Özel sektör işvereni olması,
 • İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaması,
 • İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,
 • Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,
 • Primlerini yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

Hangi İşverenler Faydalanabilir?

Hangi İşverenler Faydalanamaz?

 • SGK ödemeleri düzenli, cezası olmayan veya borcunu yapılandırmış,
 • Son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam eden,
 • Daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamış ve son 6 aydır işsiz olan personel işe alan,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde veren,
 • Primlerini yasal süresi içinde ödeyen özel sektör işyerleri faydalanabilir.
 • Kamuya ait işyerleri,
 • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
 • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri,
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar,
 • Yurt Dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

6111 Sayılı Kanun ile Getirilen Teşvikten Yararlanma Süreleri

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*

29 yaşından büyük erkeklerden;

 • Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılanlar için 24 ay*
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay
 • 4/a bendi kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay yararlanılabilecektir.

*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süre eklenir.

Görüldüğü üzere 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi;

 • Kapsama giren sigortalının yaşına,
 • Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir.

18-29 Yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar*: 48 ay + 6 ay
 • Teknik okul mezun olanlar veya İş-Kur kurslarını bitirenler*: 36 ay + 6 ay
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar: 24 ay + 6 ay

*Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla İŞ-KUR'a kayıtlı ise.

29 Yaşından büyük erkeklerden;

 • Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya teknik okul ya da 24 ay + 6 ay
 • İş-Kur kursunu bitirenler*
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar 0 + 6 ay

*Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla İŞ-KUR'a kayıtlı ise.

Yukarıda maddeler halinde sıralanmış, teşvikten yararlanma süresi şartları düşünüldüğünde sonuç olarak özet mahiyetindeki aşağıdaki tablo elde edilebilir:

 Tablo 3: 6111 Sayılı Kanun ile Getirilen Teşvikten Yararlanma Süreleri

4447 Sayılı Kanun – Geçici 15. Madde (İş Başı Eğitim Teşviki)

4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi ile Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

Yararlanma Şartları

Sigortalının;

 • 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
 • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
 • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması gerekmektedir.

İşverenin;

 • Özel sektör işvereni olması,
 • İşyerinin kamu idaresi ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaması,
 • İşyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin olmaması,
 • Sigortalıyı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırması,
 • Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde vermesi,
 • Primleri yasal süresi içinde ödemesi gerekmektedir.

Engelli Sigortalıların İstihdamına İlişkin Prim Teşviki

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki; özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının bu Kanunda öngörülen şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında zorunlu olarak (kontenjan dahili) engelli sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü bulundukları engelli sigortalılar ile kontenjan fazlası çalıştırılan engelli sigortalıların, engelli sigortalı çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işverenlerce istihdam edilen engelli sigortalıların ve korumalı işyerlerinde çalışan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

Özel sektör işverenlerinin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Primlerin ödenmiş olması gerekmektedir.

5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamındaki Prim Teşviki

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan bu teşvik ile kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

 • İşyerinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyeri olması veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması,
 • Sigortalının Ar-Ge personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması,
 • Ar-Ge merkezlerinde, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,
 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması) gerekmektedir.

5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları ve Girişimcilerini Teşvik Kanunu Prim Teşviki

Sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si, ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Bu teşvikten;

 • ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı,
 • ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren işletme aşamasında yedi yılı aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;

 • Kurumlar vergisi mükellefi olmaları,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi almaları,
 • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.